Love

Love ved Tissø

§ 1
Klubbens navn er Tissø Roklub og den har i hjemsted Kalundborg kommune.
Klubbens formål er roning. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund og DGI.

§ 2
Klubbens medlemmer er dels aktive og dels passive.

§ 3
Det bestemmes af bestyrelsen, hvem der kan optages i klubben. Ethvert nyt medlem må, forinden der tilstedes ham/hende adgang til roøvelser, angive skriftlig erklæring om at være i besiddelse af almindelig svømmefærdigheder, eller stille med svømmebevis fra eksamineret svømmelærer.

Medlemmer under 18 år, der ikke kan fremvise svømmebevis, skal have forældres eller værges underskrift på at de kan udvise alm. svømmefærdigheder.

§ 4
Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§ 5
Udmeldelse af medlemmer kan kun ske hvert år pr. 1. april.

§ 6
Roklubbens medlemmer skal følge de til enhver tid gældende reglementer. For overtrædelse af klubbens love og roreglementer er klubbens bestyrelse berettiget til at idømme vedkommende karantæne eller ekskludere vedkommende af klubben. Reglementer udfærdiges af bestyrelsen. Såvel love, som reglementer skal være opslået i roklubben.

§ 7
Kontingent opkræves 1 gang årligt pr. 1. april.

Medlemmer, der ikke betaler det opkrævede kontingent rettidigt og heller ikke reagerer på efterfølgende rykning, fortaber automatisk medlemskab af Tissø Roklub. Nye medlemmer betragtes først som indmeldte når første kontingent er betalt.

§ 8
Bestyrelsen består af 9 medlemmer (hvoraf 2 bør være ungdomsroere), formand, næstformand, sekretær, rochef, materialeforvalter, kasserer , ungdomsleder kaproningschef og et medlem uden særligt hverv .Disse skal alle være aktive medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter for seniorbestyrelsen og 1 suppleant for ungdomsbestyrelsen.

Formand, næstformand og kasserer skal alle være myndige personer. Det bør dog tilstræbes at der vælges 5 myndige personer.

§ 9
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskaberne gennemgås af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges l revisorsuppleant.

§ 10
Bestyrelsen vælges på den måde at lige år vælges formand + 4 bestyrelsesmedlemmer, og ulige år vælges kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer. Dog er ungdomsroere, der fylder 20 år indenfor denne periode på valg førstkommende år. Revisorer supleanter vælges dog for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv til den kommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg finder sted ved næste generalforsamling.

§ 11
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned efter behørig bekendtgørelse mindst 14 dage forud.

På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden og fremlægges det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse, ligesom det fornævnte valg af bestyrelsen og revisorer foretages.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før. Medlemmer, der står i restance med kontingent (3 måneder) for den ordinære generalforsamling. har ikke stemme- og taleret. Medlemmer, der er fyldt 15 år ved den ordinære generalforsamling, har stemme- og taleret.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretninger fra udvalgene.
  4. Kassererens beretning.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af formand! kasserer.
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  8. Valg af revisorer.
  9. Eventuelt.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det tjenligt, eller når mindst tredjedelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer derom indsender skriftlig begæring til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemnet. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel efter skriftlig tilsigelse til medlemmerne med opgivelse af forhandlingsemnet.

§ 13
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun den kan forandre lovene. Til forandring af love og eventuelt klubbens opløsning, fordres at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. På generalforsamlingen må enhver personligt afgive sin stemme. Alt afgøres ved simpel stemmeflerhed, undtagen lovændringer. For så vidt den indvarslede generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indvarsles senest 14 dage efter til ny generalforsamling.

Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødende medlemmers antal.

§ 14
Foreningens medlemmer og bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen formue eller udbytte af nogen art.

Ved foreningens opløsning tilfalder bygninger Kalundborg Kommune.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16/02-2005